• 085 - 8888 365
  • info@yourname.nl

Algemene Voorwaarden Yourname

U kunt tevens onze privacyverklaring downloaden als PDF bestand. Klik daarvoor op deze link.

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Hosted Voice

DSL

1. Definities

1.1 De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.

Account: Webruimte ten behoeve van de Opdrachtgever, welke afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account.

Colocated hosting: het plaatsen van een Server ten behoeve van de Opdrachtgever in een ruimte binnen een datacentrum, welke ter beschikking staat van Yourname. De Server is eigendom van de Opdrachtgever.

Dataverkeer: alle datastromen van en naar de Webruimte van de Opdrachtgever; hieronder vallen onder meer webverkeer (www), E-mail en FTP verkeer.

Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een Server voor exclusief gebruik van de Opdrachtgever.

Diensten: de specifieke dienst die Yourname met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte

Domeinnaam: de unieke aanduiding van een Internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een Website of een E-mail adres.

E(lectronic)- mail: het overbrengen van elektronische berichten via het Internet.

E-mail adres: een op naam van de Opdrachtgever gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.

Handleiding: documentatie, die Yourname gedurende de Overeenkomst ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van toegang tot zijn Account.

Internet: een wereldwijd netwerk van computers, waarmee men informatie kan uitwisselen.

Log-in procedure: de procedure, voorgeschreven door Yourname, teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen toegang te verkrijgen tot zijn Account.

Nettiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan. (Link: http://www.yourname.nl/rfc1855.txt)

Opdrachtgever: een consument, natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten van Yourname wordt afgesloten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van Yourname. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Persoonsregistratie: de persoonsgegevens, Accountgegevens en indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiksgegevens over Dataverkeer, die Yourname verzamelt en bewaart teneinde rekeningen te kunnen versturen aan de Opdrachtgever.

Reseller: Opdrachtgever met klanten/eindgebruikers die door Reseller zelf worden gefactureerd.

Script: een combinatie van voorgeprogrammeerde computeropdrachten in een bestand.

Server: een middels meerdere datalijnen op het Internet aangesloten computer, met daarop een of meerdere Accounts.

Webhosting: het aanbieden van een permanente breedbandige verbinding via een Server met het Internet in combinatie met een Account.

Webruimte: harde schijfruimte op een Server, die Yourname ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een Website of Server en overige Diensten van Yourname.

Website: een of meerdere geintegreerde Internetpagina's.

Yourname: Yourname

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding van, opdracht aan of Overeenkomst met Yourname.

2.2 Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Yourname niet van toepassing en derhalve niet bindend.

3. Uitvoering van de Dienst

3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Yourname zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.

3.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Yourname dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Yourname het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yourname aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Yourname worden verstrekt.

3.5 Het is Yourname niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Yourname noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

3.6 Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal Yourname Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.

3.7 Iedere actie die middels het administratief Account of een Account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Yourname kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Yourname te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.5 Door Yourname opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Yourname is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Offerte, aanbod en aanvaarding

4.1 Alle aanbiedingen en offertes door of vanwege Yourname gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Yourname schriftelijk dan wel per E-mail anders is vermeld.

4.2 Aanbiedingen kunnen na aanvaarding onverwijld herroepen worden.

4.3 Een aanbieding of offerte door Yourname gedaan heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij anders is vermeld.

4.4 Yourname is te allen tijde gemachtigd om de (aspirant-)Opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4.5 . Yourname zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Diensten is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Diensten af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Diensten bindend. Een Overeenkomst komt mede tot stand op het moment, dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
* het aanvraag- of contractformulier is aangeboden door de Opdrachtgever;
* de aanvraag is volledig ontvangen en geaccepteerd door Yourname;
* aanvraag is per E-mail bevestigd door Yourname aan de Opdrachtgever.

4.6 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Yourname het recht de prijzen hierop aan te passen.

4.7 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Yourname alleen bindend indien en voor zover deze door Yourname uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4.8 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 geldt bij de aanvraag van een Domeinnaam de datum van registratie van de Domeinnaam als moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

4.9 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen schriftelijk dan wel per E-mail geschieden.

5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten. Tenzij de Opdrachtgever een consument is. In zulks geval kan de Opdrachtgever te allen tijde opzeggen met inachtneming van een maand.

5.2 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 De Overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur worden beëindigd middels opzegging. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een Domeinnaam naar een andere dienstverlener geen opzegging inhoudt.

5.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan per E-mail, post of per fax geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Yourname de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever. Yourname bevestigt binnen 14 dagen de ontvangen opzegging.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Levering van de Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst en na opdracht en aanlevering, schriftelijk dan wel per E-mail, van de door Yourname bepaalde noodzakelijke gegevens en documenten of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Yourname zal de termijn van overschrijding worden verlengd met de termijn van de overmacht.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Yourname niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

7.2 Gedurende de periode van overmacht worden de leveringsverplichtingen en de andere verplichtingen van Yourname opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan drie (3) weken, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de wederpartij recht op schadevergoeding ontstaat.

8. Prijzen

8.1 Alle op de Website van Yourname genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 Yourname behoudt zich te allen tijde het recht voor de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden, aangekondigd per E-mail. De tariefswijziging geldt ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten vanaf het moment van verlenging, als bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten.

8.3 Indexatie: Yourname behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Yourname toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van aanvang van de Overeenkomst tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.

9.2 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de verdere kosten die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.3 De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, in rekening gebracht aan het begin van de nieuwe periode en dient doorgaans per jaar te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.

9.4 Yourname stuurt de Opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de Overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen. Bij niet-nakoming behoudt Yourname zich het recht voor de prestatie van zijn kant (tijdelijk) op te schorten.

9.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 9.4 betaalt, ontvangt de Opdrachtgever een herinnering. Daarbij wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij niet-nakoming binnen deze tweede termijn is de Opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Alsdan zal hij of zij vertragingsrente verschuldigd zijn over het openstaande factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De vertragingsrente, welke gelijk is aan de wettelijke rente, zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

9.6 Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is, vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd.

9.7 Indien de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan hij of zij de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan Yourname elektronisch kenbaar maken via het volgende E-mail adres: admin@yourname.nl. Na ontvangst van het bezwaar zal Yourname een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het indienen van bezwaar laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

9.8 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, zal Yourname het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de Opdrachtgever onverwijld retourneren. Een en ander zal worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan de dag waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

10. Ontbinding

10.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Yourname gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is om aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Yourname te voldoen, is Yourname te allen tijde gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Yourname Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Yourname tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Yourname verder toekomende rechten.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden heeft Yourname het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de Dienst(en) te staken indien de Opdrachtgever:
* valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven aan Yourname;
* nagelaten heeft juiste gegevens en/of wijzigingen door te geven aan Yourname;
* de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
* in strijd handelt met het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;
* oneigenlijk gebruik maakt van het Internet;
* informatie verspreidt, die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;
* informatie verspreidt, die in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen;
* informatie verspreidt, die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
* in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
* surseance van betaling heeft aangevraagd;
* het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
* onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

10.3 De omstandigheid als bedoeld in artikel 7.2 en 8.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als grond voor ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst.

10.4 Yourname is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de registratie van de Domeinnaam te doen beëindigen. Opdrachtgever zal na de ontbinding niet meer vertegenwoordigd worden door Yourname. Bij beëindiging van de registratie zal het gebruik van de Domeinnaam ontzegd worden en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het register.

10.5 Yourname is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst met Reseller gerechtigd het totale klantenbestand van de Reseller over te nemen, teneinde deze klanten de mogelijkheid te bieden het gebruik van de Dienst(en) voort te laten duren.

11. Verplichtingen Yourname

11.1 Yourname spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor:
* het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en);
* het in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
* de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

11.2 Yourname kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en).

11.3 Yourname onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of bestanden van Opdrachtgevers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Yourname hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

12. Verplichtingen Opdrachtgever

12.1 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling op de wijze zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. De Opdrachtgever stelt Yourname zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel per E-mail in kennis van wijzigingen in voor Yourname relevante gegevens.

12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de Webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
* het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een Website, Domeinnaam, E-mail adres of andere Dienst bij Yourname;
* het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
* het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie;
* het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet (hacking);
* seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

12.4 De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan systemen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om processen of programma's -al dan niet via de Server- op te starten, welke Yourname, overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers hinder of schade kan toebrengen. In dezen is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde Server. Yourname is gerechtigd om bij constatering van hinder, dan wel bij toebrenging van schade de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. Yourname zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Yourname kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van de Opdrachtgever.

12.5 Het is de Opdrachtgever toegestaan om Scripts te gebruiken, mits deze Scripts goed geconfigureerd zijn. Yourname is gerechtigd om bij constatering van overlast als gevolg van een foutief geconfigureerd Script, dan wel als gevolg van het veelvuldig aanroepen van een Script, de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. Yourname zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Yourname kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van de Opdrachtgever.

12.6 De Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging hiervan is de Opdrachtgever verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij Yourname. Deze melding kan worden gericht aan het volgende E-mail adres: abuse@yourname.nl.

12.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Yourname hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden.

12.8 De Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem te verkrijgen.

12.9 De Opdrachtgever draagt zorg voor de opslag van back-ups en andere relevante gegevens. Yourname kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van de hiervoor bedoelde gegevens.

12.10 De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid Webruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden.

12.11 De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Yourname zijn persoonsgegevens op te nemen in de Persoonsregistratie van Yourname welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze Persoonsregistratie bevat tevens Accountgegevens alsook verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor Yourname. De Persoonsregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Yourname hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Yourname is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Yourname weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Yourname kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Yourname of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Yourname.

13.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden, is Yourname ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Yourname voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3 Yourname is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Yourname kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

13.4 Yourname is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Opdrachtgever op zijn Website of Server gepubliceerd materiaal. Indien er conform artikel 20.3 van deze Algemene Voorwaarden melding wordt gemaakt van wederrechtelijk handelen door de Opdrachtgever, rust op Yourname een onderzoeksplicht.

13.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Yourname en derden mochten lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, voortvloeiende uit de Overeenkomst.

13.6 De Opdrachtgever vrijwaart Yourname voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde Dienst(en).

13.7 De Opdrachtgever dient Yourname per direct schriftelijk dan wel per E-mail op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is hij of zij aansprakelijk voor alle schade die Yourname als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en plichten

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij.

14.2 Indien de Domeinnaam door Yourname op naam van Yourname voor de Opdrachtgever is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan opdrachten van de Opdrachtgever met betrekking tot de overdracht of opzegging van deze Domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt de Opdrachtgever, die houder is van een dergelijke Domeinnaam de kans geboden de desbetreffende Domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever hier binnen 48 uur geen gehoor aan geeft, wordt de registratie van de Domeinnaam door Yourname ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij de overdracht van de Domeinnaam wordt een nader te bepalen toeslag vastgesteld.

15. Buitengebruikstelling

15.1 Yourname heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

15.2 Yourname heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Yourname niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Yourname zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Yourname kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

15.3 Tot heraansluiting wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door Yourname gestelde termijn al zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft voldaan, te weten € 50,- excl. BTW. Indien buitengebruikstelling heeft plaatsgevonden op grond van artikel 12.4 en 12.5 van deze Algemene Voorwaarden, wordt dit bedrag vermeerderd met de arbeidskosten (standaard minimaal een arbeidsuur), welke gemaakt dienen te worden teneinde de toegebrachte schade zoveel mogelijk te beperken. De arbeidskosten bedragen € 80,- per uur exclusief BTW.

16. Reclame

16.1 De Opdrachtgever dient terzake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Yourname.

16.2 Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, had kunnen worden geconstateerd of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Yourname.

16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4 Reclame laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

17. Dataverkeer

17.1 Het toegestane verbruik van dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld bij de verschillende aanbiedingen op de Website van Yourname of zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien de Website of Server van de Opdrachtgever meer dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal Yourname de Opdrachtgever per E-mail op de hoogte brengen van deze overschrijding.

17.2 De Opdrachtgever zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden hoeveelheid dataverkeer. Indien de Opdrachtgever aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal hij of zij tot uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige Website of Server elders onder te brengen, mits hij of zij aan alle overige verplichtingen jegens Yourname heeft voldaan.

17.3 Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om de Website of Server elders onder te brengen dan wel te verwijderen, is Yourname gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige Website of Server te verwijderen dan wel op non-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Het verwijderen van de Website of de Server laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen schorsende werking.

18. Dedicated en Colocated hosting

18.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden dient de verschuldigde vergoeding bij Overeenkomsten met een looptijd van een (1) jaar, per kwartaal vooruit te worden voldaan.

18.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden kan Yourname zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, derden inschakelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, kunnen in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, de tarieven van desbetreffende derde worden gehanteerd.

18.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden kan Yourname bij overschrijding van het maandelijks toegestane verbruik van dataverkeer Opdrachtgever informeren over de overschrijding. In zulks geval is Yourname gerechtigd de overschrijding uit te factureren. De overige artikelen blijven onverkort van kracht met dien verstande dat daar waar gesproken wordt van Webruimte, tevens Server gelezen dient te worden.

19. Domeinnamen en IP-adressen

19.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Yourname vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.

19.2 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Yourname, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Yourname schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

19.3 DYourname is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Yourname.

20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van Yourname valt onder de intellectuele eigendom van Yourname. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yourname. Alle rechten voorbehouden.

20.2 Het is de Opdrachtgever toegestaan de op de Website van Yourname aanwezige software te downloaden en te gebruiken terzake van de Diensten van Yourname.

20.3 De Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom terzake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Yourname terzake van enige aanspraak.

21. Klachten

21.1 Yourname neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de Diensten, gedragingen en/of handelingen van haar Opdrachtgevers.

21.2 Yourname spant zich in klachten omtrent haar Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van haar Diensten te komen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen, nadat de Opdrachtgever de klacht had behoren te constateren uitsluitend elektronisch melden via het volgende E-mail adres: klachten@yourname.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst door Yourname in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden. Als een klacht naar het oordeel van Yourname is gerechtvaardigd, is Yourname gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Yourname in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.

21.3 Yourname spant zich in klachten omtrent handelingen en/of gedragingen door klanten van Opdrachtgevers of Opdrachtgevers van Yourname zo goed mogelijk te behandelen. De gebruiker van het Internet kan klachten over misbruik, spamming en/of illegale handelingen binnen 3 werkdagen, nadat het voorval had behoren te worden geconstateerd, uitsluitend elektronisch melden via het volgende E-mail adres: abuse@yourname.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, door Yourname in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Yourname gerechtigd hiervan aangifte te doen. Yourname kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Yourname verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Yourname gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

21.4 Het indienen van een klacht laat alle verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. Opdrachtgever vrijwaart Yourname voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Yourname is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Yourname in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

22. Wijziging Algemene Voorwaarden

22.1 Yourname behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen. De wijzigingen worden door Yourname uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden per E-mail of per brief aangekondigd.

22.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen.

23. Geschillenregeling en toepasselijk recht

23.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Yourname en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

23.2 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Hosted Voice

De in dit hoofdstuk “Hosted Voice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Yourname diensten op het gebied van Hosted Voice verleent. Ten behoeve van de internetbreedbandverbinding wordt door Yourname tevens DSL geleverd.

24. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

24.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Yourname totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Yourname zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Yourname mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Yourname geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Yourname en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Yourname totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Yourname heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

24.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

24.3 Yourname kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Yourname onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Yourname verschuldigde bedragen betaald heeft.

25. Risico

25.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

26. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

26.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Yourname, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

26.2 Indien in afwijking van artikel 26.1 Yourname bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Yourname onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Yourname aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

26.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. Het is Yourname toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Yourname Opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

26.4 Tenzij Yourname een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 26.3).

26.5 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Yourname schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Yourname te maken.

26.6 Yourname vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Yourname zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Yourname onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Yourname. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Yourname verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Yourname ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Yourname zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Yourname een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Yourname zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien Yourname naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Yourname het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Yourname zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Yourname wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Yourname voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door Yourname gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Yourname geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

26.7 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Yourname van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever zal Yourname vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

27. Medewerking door Opdrachtgever

27.1 Opdrachtgever zal Yourname steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

27.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Yourname te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

27.3 Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Yourname ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Yourname voorgeschreven specificaties.

27.4 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Yourname stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Yourname het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Yourname tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

27.5 Ingeval medewerkers van Yourname op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Yourname voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Yourname, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

DSL

De in dit hoofdstuk “DSL” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Hosted Voice”, van toepassing.

28. Productbeschrijving

28.1 DSL biedt een onbeperkte toegang tot het internet gedurende 24 uren per dag. De andere voorwaarden (zoals het datavolume, de maximale snelheid van de lijn voor uploading en downloading en het maandelijks verkeer (upload + download samen) inbegrepen in het abonnement worden vermeld op de website van het desbetreffende abonnement en/of op het contract. De effectief verkregen snelheid voor uploading en de effectief verkregen snelheid voor downloading zijn afhankelijk van de afstand van de aansluitplaats tot de centrale van de DSL leverancier en de kwaliteit van de bekabeling. Yourname probeert zo goed mogelijk de maximale snelheid te benaderen, voor zover technisch mogelijk. Yourname levert een lijn op zodra er een uploadsnelheid voor uploading mogelijk is van 0,5 megabit per seconde. Indien de Opdrachtgever niet kan worden aangesloten wordt deze hier zo snel mogelijk over ingelicht. Alle reeds betaalde bedragen worden integraal terugbetaald. De eventueel geleverde modem mag worden teruggezonden (in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking) en wordt na controle terugbetaald.

29. Abonnement

29.1 De Opdrachtgever verbindt zich vanaf het moment dat hij het online aanvraagformulier ingevuld verzendt. De DSL-Dienst zal effectief in werking treden de dag van de activering. De Opdrachtgever wordt over de dag van activering op de hoogte gesteld per post en/of per e-mail. Deze dag is de snelst mogelijke dag nadat Yourname de aanvraag ontvangen heeft. Afhankelijk van de dienstverlening van de nationale telecomoperator en onder voorbehoud van uit te voeren werken gebeurt dit tussen de 1 en 3 weken nadat Yourname uw aanvraag ontvangt.

29.2 De Opdrachtgever kan maandelijks beschikken over een transmissievolume zoals bepaald op de website van het desbetreffende DSL-abonnement. Indien dit volume overschreden wordt, wordt het surplus door Yourname gefactureerd aan de Opdrachtgever overeenkomstig de prijs zoals bepaald door Yourname en zoals vermeld op de website.

30. Onderliggende Dienstverlening

30.1 Het kan zijn dat een voorwaarde voor de DSL-aansluiting door Yourname een abonnement op een telecomprovider is (‘Onderliggende Dienstverlening’). Het ter beschikking stellen van de telefoonaansluiting van een telecomoperator maakt het voorwerp uit van een apart contract en een aparte facturatie door deze operator, tegen de standaardtarieven en -voorwaarden van de betrokken dienstverlening. Yourname is niet verantwoordelijk voor deze dienstverlening. Indien door een gebrek in de onderliggende dienstverlening een probleem optreedt met de dienstverlening van Yourname, valt dit probleem buiten de verantwoordelijkheid van Yourname. De Opdrachtgever dient hiervoor contact op te nemen met de telecomoperator om de onderliggende dienstverlening te herstellen.

30.2 Indien een telecomoperator om welke reden dan ook de ‘Onderliggende Dienstverlening’ opschort of beëindigt, kan Yourname hiervoor geen aansprakelijkheid dragen, noch verplicht zijn tot terugbetaling van reeds betaalde abonnementsgelden. Ingeval de telecomoperator de ‘Onderliggende Dienstverlening’ opschort of beëindigt tengevolge een fout die te wijten is aan de Opdrachtgever, zal deze aan Yourname een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn conform deze voorwaarden.

30.3 De telecomoperator zal het recht hebben om zich van op afstand toegang te verschaffen tot de modem van de Opdrachtgever met het oog op het uitvoeren van herstel-, onderhoud-, configuratie- of monitoringwerkzaamheden. Indien dit nodig is, zal de Opdrachtgever aan het personeel van de telecomoperator toegang verschaffen tot de modem.

30.4 De telecomoperator zal het recht hebben om in de kantoren van de Opdrachtgever alle noodzakelijke werken uit te voeren en veranderingen door te voeren om een juiste werking van de dienst te waarborgen, zoals de installatie, aanpassing, herstel en/of inspectie van de kabels, lijnen, van telecommunicatie-uitrusting en hun configuratie. De Opdrachtgever moet de telecomoperator of haar leveranciers de toegang verschaffen, op ieder redelijk ogenblik, tot de plaatsen waar de elementen van de dienst geplaatst zijn.

31. Kosten en betalingen

31.1 De activeringskosten en het abonnementsgeld voor de eerste maand dienen betaald te worden onmiddellijk na het aangaan van de overeenkomst. Het maandelijks abonnementsgeld is vooraf betaalbaar.

31.2 De Opdrachtgever is tijdens de duur van het abonnement niet gerechtigd zijn domiciliëring te herroepen. Indien de Opdrachtgever zijn domiciliëring wenst te wijzigen dient hij Yourname eerst het nieuwe domicilieringsnummer mede te delen voordat hij het oude domicilieringsnummer herroept.

32. Duur en opzegging van het Abonnement

32.1 Het DSL abonnement wordt standaard aangegaan voor een duur van één (1) jaar en kan door elke partij worden opgezegd op het einde van deze periode met een opzegtermijn van 30 dagen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze periode, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd telkens een jaar. De opzegging kan geschieden via post, aangetekend schrijven of via e-mail.

32.2 Indien de Opdrachtgever zijn abonnement opzegt gedurende de initiële éénjarige periode, is Opdrachtgever een verbrekingvergoeding verschuldigd gelijk aan de som van abonnemementsgelden van de nog resterende maanden.


Algemene Voorwaarden van Yourname, gevestigd te Nijmegen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, onder nummer 09103380

Contactgegevens

Openingstijden
Ma t/m vr: 9:00 tot 17:00
 085 - 8888 365


Adresgegevens
Yourname
Oranjesingel 2A Nijmegen
Postadres: Postbus 1302
6501 BH Nijmegen